Mensaje de error

  • No se pudo crear el archivo.
  • No se pudo crear el archivo.

Material Educativo

Mostrando 10 recursos de un total de 123
udhosteleria
Unitat didàctica desenvolupada per la delegació de les Illes Balears de Justícia Alimentària, per a la Família Professional Agrària. En aquesta guia s'hi poden trobar diferents activitats per a treballar diverses temàtiques com: la producció, la comercialització i fins i tot el model empresarial cooperatiu. Tot des del punt de vista de la Sobirania Alimentària amb enfocament de gènere
Desarrollado por: Justicia Alimentaria
udagraria
Unitat didàctica desenvolupada per la delegació de les Illes Balears de Justícia Alimentària, per a la Família Professional Agrària. En aquesta guia s'hi poden trobar diferents activitats per a treballar diverses temàtiques com: la producció, la comercialització i fins i tot el model empresarial cooperatiu. Tot des del punt de vista de la Sobirania Alimentària amb enfocament de gènere
Desarrollado por: Justicia Alimentaria
Aurkezten dizugun gidaliburu hau curriculum-exenplifikazio bat da, Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboaren (EOIK) metodologia garatzen duena, eta Nekazaritza Ekologikoko Erdi Mailako Heziketa Ziklora zuzenduta dago. Bertan, genero-ikuspegidun elikadura burujabetzaren kontzeptua erabiltzen dugu, honek aldaketa-proiektu bat irudikatzen baitu, gizarte- eta ingurumen-ondorio larriak dituen gaur egungo elikadura-eredu agroindustrialetik beste eredu batera igarotzeko asmoa duena. Eredu berri horrek bermatuko ditu herriek elikagai nutritiboak, kulturalki egokiak, eskuragarriak eta modu iraunkor eta ekologiko batean ekoiztuak izateko duten eskubidea, eta beren elikadura eta ekoizpen sistema aukeratzeko eskubidea. (Nyéléniko adierazpena - Elikadura Burujabetzaren Munduko Foroa, Sélingué, Mali, 2007).
Desarrollado por: Hegoa
Aquesta guia que ara et presentem és una exemplificació curricular que desenvolupa la metodologia d'Aprenentatge col·laboratiu basat en reptes (ACBR) i que s'adreça a l'Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agroecològica. En ella, treballem amb el concepte de sobirania alimentària amb enfocament de gènere perquè representa un projecte de canvi per transitar des de l'actual model alimentari agroindustrial, de gran impacte social i ambiental, cap a un altre model que garanteixi el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. (Declaració de Nyéléni - Fòrum Mundial Sobirania Alimentària. Selingue, Mali. 2007).
Desarrollado por: Hegoa, Justicia Alimentaria
Esta guía que ahora te presentamos es una ejemplificación curricular que desarrolla la metodología de Aprendizaje colaborativo basado en retos (ACBR) y que se dirige al Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica. En ella, trabajamos con el concepto de soberanía alimentaria con enfoque de género porque representa un proyecto de cambio para transitar desde el actual modelo alimentario agroindustrial, de gran impacto social y ambiental, hacia otro modelo que garantice el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. (Declaración de Nyéléni - Foro Mundial Soberanía Alimentaria. Selingue, Malí. 2007).
Desarrollado por: Hegoa, Justicia Alimentaria
Aquesta guia està dirigida a mares, pares, famílies i membres de la comunitat escolar interessades a millorar el seu entorn alimentari des d'un enfocament més integral: transitar cap a una alimentació saludable, de proximitat, justa, que preserve el medi ambient i revitalitze el món rural.
Desarrollado por: Justicia Alimentaria
Guia que respon a la pregunta: Què pot aportar una comissió de menjador al nostre centre educatiu?
Desarrollado por: Justicia Alimentaria
Este tríptico da respuesta a la pregunta: ¿Qué puede aportar una comisión de alimentación escolar en el centro?
Desarrollado por: Justicia Alimentaria
Esta guía está dirigida a madres, padres, familias y miembros de la comunidad escolar interesadas/os en mejorar su entorno alimentario desde un enfoque más integral: transitar hacia una alimentación saludable, cercana, justa, que preserva el medio ambiente y revitaliza el mundo rural.
Preguntas frecuentes de las familias sobre el comedor escolar.
Desarrollado por: Justicia Alimentaria

Páginas