Hegoa

Catálogo de empresas aragonesas por la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria

Esta guía de empresas aragonesas por la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria es una iniciativa de Justicia Alimentaria y Hegoa que se enmarca dentro de la Red Alimentacción. La finalidad de este documento es dar a conocer al alumnado y profesorado de Formación Profesional pequeñas empresas sensibilizadas con el derecho a la alimentación y las economías transformadoras y que están radicadas en nuestro territorio. El objetivo principal es que la gente joven descubra otros modelos de trabajo y que tenga referentes a lo largo y ancho de la geografía aragonesa que les permitan ver que, aunque los medios se empeñen en hablar de despoblación, nuestras zonas rurales están muy vivas gracias a gente joven que ha decidido poner en marcha proyectos sostenibles poniendo en valor los recursos de nuestro territorio y activando la economía local con iniciativas adaptadas al contexto de emergencia climática en el que nos encontramos.

Hola, Soberanía alimentaria. Dossier para docentes de FP.

Dossier para la incorporación de la Soberanía alimentaria a la práctica docente en Formación Profesional a través del enfoque de Pedagogías críticas y transformadoras. Consta de 4 módulos teóricos y un esquema de orientaciones prácticas para elaborar un proyecto educativo en el aula/centro. Los módulos teóricos incluyen: Innovación educativa y pedagogías transformadoras, Soberanía alimentaria, Educación alimentaria y Economías transformadoras. Todos estos módulos están elaborados con perspectiva de género y sostenibilidad.

ETA KOOPERATIBA AGROEKOLOGIKO BAT SORTUKO BAGENU?

Aurkezten dizugun gidaliburu hau curriculum-exenplifikazio bat da, Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboaren (EOIK) metodologia garatzen duena, eta Nekazaritza Ekologikoko Erdi Mailako Heziketa Ziklora zuzenduta dago. Bertan, genero-ikuspegidun elikadura burujabetzaren kontzeptua erabiltzen dugu, honek aldaketa-proiektu bat irudikatzen baitu, gizarte- eta ingurumen-ondorio larriak dituen gaur egungo elikadura-eredu agroindustrialetik beste eredu batera igarotzeko asmoa duena. Eredu berri horrek bermatuko ditu herriek elikagai nutritiboak, kulturalki egokiak, eskuragarriak eta modu iraunkor eta ekologiko batean ekoiztuak izateko duten eskubidea, eta beren elikadura eta ekoizpen sistema aukeratzeko eskubidea. (Nyéléniko adierazpena - Elikadura Burujabetzaren Munduko Foroa, Sélingué, Mali, 2007).

I SI CREEM UNA COOPERATIVA AGROECOLÒGICA?

Aquesta guia que ara et presentem és una exemplificació curricular que desenvolupa la metodologia d'Aprenentatge col·laboratiu basat en reptes (ACBR) i que s'adreça a l'Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agroecològica. En ella, treballem amb el concepte de sobirania alimentària amb enfocament de gènere perquè representa un projecte de canvi per transitar des de l'actual model alimentari agroindustrial, de gran impacte social i ambiental, cap a un altre model que garanteixi el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. (Declaració de Nyéléni - Fòrum Mundial Sobirania Alimentària. Selingue, Mali. 2007).

¿Y si creamos una cooperativa agroecológica? Aprendizaje colaborativo basado en retos para FP.

Esta guía que ahora te presentamos es una ejemplificación curricular que desarrolla la metodología de Aprendizaje colaborativo basado en retos (ACBR) y que se dirige al Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica. En ella, trabajamos con el concepto de soberanía alimentaria con enfoque de género porque representa un proyecto de cambio para transitar desde el actual modelo alimentario agroindustrial, de gran impacto social y ambiental, hacia otro modelo que garantice el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. (Declaración de Nyéléni - Foro Mundial Soberanía Alimentaria. Selingue, Malí. 2007).

Educació crítica i transformadora. Marc teoricopedagògic per integrar la sobirania alimentària amb enfocament de gènere als centres de Primària

El llibre que tens a les mans es presenta com una guia per a pensar el model educatiu en el seu conjunt. Un model que, des de l'enfocament de l'Educació per a la Ciutadania global avui en transició, recupera les seves fonts centrals de referència: la tradició de les pedagogies crítiques i l'educació popular. Un model que dóna protagonisme al professorat i l'alumnat com a subjectes centrals de l'acció educativa, però que reconeix el paper de la resta d'agents educatius i socials amb els quals els centres interaccionen en el territori. Un model que incideix en la importància de treballar amb un currículum social i culturalment rellevant que permeti a l'alumnat comprendre la realitat i actuar-hi. Un model, en definitiva, que se sustenti en el marc d'una consciència ètica, crítica i transformadora des de la qual reforçar el compromís amb la creació de models de justícia social i equitat.

Hezkuntza kritikoa eta eraldatzailea Lehen Hezkuntzako zentroetan Elikadura Burujabetza genero ikuspegitik txertatzeko esparru teoriko-pedagogikoa

Eskuen artean duzun liburu hau hezkuntza eredua birpentsatzeko gida bat da. Izan ere, trantsizioan dagoen Herritartasun globalerako Hezkuntzaren ikuspegitik, eredu horrek bere erreferentzia iturri nagusiak berreskuratzen ditu: pedagogia kritikoen tradizioa eta herri hezkuntza. Eredu horrek protagonismoa ematen die irakasleei eta ikasleei hezkuntza ekintzaren subjektu gisa baina, aldi berean, ikastetxearekin harremana duten gainontzeko hezkuntza eragileen rola aintzat hartzen du. Eredu horrek, gizartean eta kulturan esanguratsua den curriculuma landu nahi du. Horren bitartez, ikasleek errealitatea ulertu eta errealitatean eragin ahal izango dute. Azken batean, eredu hori kontzientzia etiko, kritiko eta eraldatzaile baten markoan oinarritzen da eta horretatik gizarte justiziazko eta ekitatezko ereduak sortzeko konpromisoa sendotzen du.