Aviso legal

www.alimentaccion.net titularidade de VSF Xustiza Alimentaria Global e HEGOA

Veterinarios sen Fronteiras
C/ Floridablanca, 66-72 - Barcelona (08015) - 93 423 70 31    
CIF. G 58429077
 

2." data-share-imageurl="">

1. Datos de identificación

Vostede está a visitar a páxina web www.alimentaccion.net titularidade de VSF Xustiza Alimentaria Global e HEGOA

Veterinarios sen Fronteiras

C/ Floridablanca, 66-72 - Barcelona (08015) - 93 423 70 31    

CIF. G 58429077

 

2. Aceptación do Usuario

Este Aviso Legal regula o acceso e utilización da páxina web www.alimentaccion.net (en diante a “Web”) que VSF pon a disposición dos usuarios da internet. Enténdese por usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web.

O acceso e navegación dun usuario pola Web implica a aceptación sen reservas do presente Aviso Legal.

VSF pode ofrecer a través da páxina web servizos que poderán atoparse sometidos a unhas condicións particulares propias sobre as cales se informará ao Usuario en cada caso concreto.

3. Utilización da Web

3.1. O usuario comprométese a utilizar a Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, o presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Do mesmo xeito o Usuario obrígase a non utilizar a Web ou os servizos que se presten a través del con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir un normal goce da Web por outros Usuarios.

3.2. O usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen na Web.

3.3. O usuario comprométese a non obstaculizar o acceso a outros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales VSF presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos devanditos sistemas ou servizos.

3.4. O usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, miniaplicacións, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de VSF ou de terceiros.

3.5. Enténdese que o acceso ou utilización da Web por parte do usuario implica a aceptación por este do Aviso Legal que VSF teña publicadas no momento do acceso, as cales estarán sempre dispoñibles para os usuarios.

3.6. O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo os comentarios, foros de opinión ou páxinas abertas ao lector) que VSF ofrece na súa sede Web e a non empregalos para incorrer en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e ao ordenamento legal; difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos.

4. Acceso á Web e Contrasinais

4.1. O acceso á Web por parte dos usuarios ten carácter libre e gratuíto.

4.2. Cando sexa necesario que o usuario se rexistre ou achegue datos persoais para poder acceder a algún dos servizos, a recollida e o tratamento dos datos persoais dos usuarios será de aplicación o disposto no apartado 9 deste Aviso Legal, así como o disposto nas Condicións de Rexistro.

4.3. Queda prohibida a contratación de produtos ou servizos a través da Web por parte de menores de idade, debendo obter debidamente e con anterioridade, o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo.

4.4. Se para a utilización dun servizo na Web, o usuario debese proceder ao seu rexistro, este será responsable de achegar información veraz e lícita. Se como consecuencia do rexistro, dotarase ao usuario dun contrasinal, este comprométese a facer un uso diligente e a manter en segredo o contrasinal para acceder a estes servizos. Os usuarios son responsables da adecuada custodia e confidencialidade de calquera identificadores e/ou contrasinais que lle sexan fornecidas por VSF e comprométense a non ceder o seu uso a terceiros, xa sexa temporal ou permanente, nin a permitir o seu acceso a persoas alleas. Será responsabilidade do usuario a utilización dos servizos por calquera terceiro ilexítimo que empregue para ese efecto un contrasinal por mor dunha utilización non diligente ou da perda da mesma polo usuario.

4.5. O usuario está obrigado a notificar de forma inmediata a VSF calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais, tales como o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, VSF quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais por terceiros non autorizados.

5. Modificación das condicións do Aviso Legal

VSF se reserva expresamente o dereito para modificar o presente Aviso Legal. O usuario recoñece e acepta que é a súa responsabilidade revisar a Web e o presente Aviso Legal.

6. Limitación de garantías e responsabilidades

6.1. VSF comprométese a realizar os seus mellores esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer na Web. En calquera caso, VSF estará exenta de calquera responsabilidade derivada de eventuais erros nos contidos que puidesen aparecer na Web, sempre que non lle sexan imputables.

6.2. VSF non garante que a Web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable dos posibles danos ou prexuízos que se poidan derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivado por causas alleas a VSF, de atrasos ou bloqueos no uso deste sistema electrónico causados por deficiencias de liñas telefónicas ou sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, así como tamén de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control de VSF.

7. Propiedade Intelectual e Industrial. Todos os dereitos reservados.

7.1. Todos os dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual da Web www.alimentaccion.net e dos seus contidos (textos, imaxes, sons, audio, vídeo, deseños, creatividades, software) estan licenciados baixo unha licenza Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/é/, ou no caso de que asi indíquese nalgún dos seus contidos, a terceiras persoas.

8. Ligazóns de terceiros

8.1. No caso de que na Web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros lugares da internet, VSF non exercerá ningún tipo de control sobre estes lugares e contidos. En ningún caso VSF asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un lugar Web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida na cabeza dos hipervínculos ou outros lugares da internet.

8.2. Estas ligazóns proporciónanse unicamente para informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema concreto, e a inclusión dunha ligazón non implica a aprobación da páxina web enlazada por parte de VSF.

8.3. VS tan só autoriza mencións aos seus contidos noutras sedes Web, co tratamento que estas consideren sempre que sexa respectuoso, cumpra a lexislación vixente e en ningún caso reproduzan, sen a debida autorización, os contidos de VSF.

9. Protección de Datos Persoais

9.1. VSF adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a protección dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da técnica, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, todo iso, conforme ao establecido pola lexislación española de Protección de Datos de Carácter Persoal.

9.2. O usuario poderá remitir a VSF os seus datos de carácter persoal a través dos distintos formularios que para ese efecto aparecen na Web. Devanditos formularios incorporan un texto legal en materia de protección de datos persoais que dá cumprimento ás esixencias establecidas na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e no seu Regulamento de Desenvolvemento, aprobado polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro.

9.3. Rogamos lea atentamente os textos legais antes de facilitar os seus datos de carácter persoal.

10. Lei e xurisdición

Todas as cuestións que se susciten entre VSF e o usuario relativas á interpretación, cumprimento e validez do presente Aviso Legal rexeranse polas súas propias cláusulas e, no que nelas non estiver previsto, de acordo coa lexislación española, someténdose expresamente as partes á xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio de VSF.