1. Introducció i definicions

Esteu visitant el portal web https://redalimentaccion.org titularitat de Justícia Alimentària i Hegoa.

Justicia Alimentaria
C/ Floridablanca, 66-72 – Barcelona (08015) – 93 423 70 31
CIF. G 58429077

A través de l’acceptació d’aquesta clàusula, accepteu expressament la Política de Privadesa com a persona usuària del web redalimentaccion.org (d’ara endavant el web), que consisteix en l’accés a les diferents informacions i continguts que Justícia Alimentària posa a disposició de les persones usuàries del web.

Per a la correcta comprensió d’aquesta Política de Privadesa i les condicions dels serveis del web de Justicia Alimentaria, es fan les definicions següents:

2. Acceptació de la persona usuària

Aquesta política de privadesa regula l’accés i la utilització del web https://redalimentaccion.org (d’ara endavant el “web”) sense necessitat de registrar-se, que Justicia Alimentaria posa a disposició dels persona usuàries d’Internet. S’entén per persona usuària la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i les activitats del web.

Justicia Alimentaria pot oferir a través del web serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà la persona usuària en cada cas concret.

3. Utilització del web

3.1. La persona usuària es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera la persona usuària s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que s’hi prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del web a altres persones.

3.2. La persona usuària es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al web.

3.3. La persona usuària es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres persones al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Justícia Alimentària presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. La persona usuària es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de Justícia Alimentària o de terceres persones.

3.5. S’entén que l’accés o la utilització del web per part de la persona usuària implica l’acceptació per aquest de l’avís legal que Justícia Alimentària tingui publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per a les usuàries.

3.6. La persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que Justícia Alimentària ofereix al seu web i a no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés al web i contrasenyes

4.1. L’accés al web per part de les persones usuàries té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que la persona usuària es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, en la recollida i el tractament de les dades personals s’aplica el que disposa l’apartat 9 d’aquest avís legal, així com el que disposen les condicions de registre.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través del web per part de menors d’edat, que han d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a cap els menors a càrrec seu.

4.4. Si per a la utilització d’un servei al web, la persona usuària ha de procedir al registre, serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si, a conseqüència del registre, la persona hagués de tenir una contrasenya, es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Les persones usuàries són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrats per Justícia Alimentària i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de la persona usuària la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la seva pèrdua per part de la persona usuària.

4.5. La persona usuària està obligat a notificar de forma immediata a Justícia Alimentària qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a la immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, Justícia Alimentària quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

5. Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats.

5.1. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web https://redalimentaccion.org i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) estan llicenciats sota una llicència Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/, o en cas que així s’indiqui en algun dels seus continguts, a terceres persones.

6. Enllaços de tercers

6.1. En cas que al web es disposessin enllaços cap a altres llocs d’Internet, Justícia Alimentària no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Justícia Alimentària assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels enllaços o altres llocs d’Internet.

6.2. Aquests enllaços només es proporcionen per informar la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Justícia Alimentària.

6.3. Justícia Alimentària només autoritza mencions als seus continguts en altres webs, amb el tractament que aquests considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense l’autorització deguda, els continguts de Justícia Alimentària.

7. Compliment de la normativa vigent

7.1 Justícia Alimentària, en estar ubicada a Espanya, està sotmesa al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

7.2 Per tant, Justícia Alimentària garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

8. La política de privadesa dels serveis d’alimentació és d’aplicació a:

  • La navegació com a persona usuària que es faci sobre aquest lloc web.
  • L’accés com a persona usuària a qualsevol dels continguts d’aquest web.

9. Responsable del tractament

El responsable del tractament de dades és titular d’aquest lloc web JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA amb NIF : G58429077 i domicili social: C/ Floridablanca 66-72, 08015 Barcelona (Barcelona)

10. Finalitats del tractament de les dades personals de la persona usuària

Dades d’ús i navegació inferides de l’ús del web, així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o la connexió, dades sobre la xarxa mòbil, així com fallades, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica a la Política de galetes), que permeten identificar el navegador i dispositiu de la persona usuària, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat dels estudis, tant en serveis propis com aliens.

11. Dades compartides amb tercers

Justícia Alimentària no cedirà les dades personals de les persones usuàries a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.

Per al mesurament de l’ús del web, Justícia Alimentària utilitza proveïdors externs que utilitzen galetes per fer estudis analítics. La persona usuària podrà consultar la Política de galetes en tot moment.

12. Drets de lla persona usuària

Finalment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@redalimentaccion.org